Quý khách có thể thanh toán theo 3 hình thức:

  • Bằng tiền mặt.
  • Chuyển tiền vào tài khoản công ty.
  • Chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của quản lý bán hàng.